نویسنده: دکتر زهره مشکاتی
تعداد عنوان ها: 1
آموزش شنا: ارزشیابی و تمرین
دکتر مریم نزاکت الحسینی؛ دکتر زهره مشکاتی؛ دکتر رخساره بادامی؛ دکتر علیرضا زمانی
1,150,000 805,000