موضوعات: فنی و مهندسی
تعداد عنوان ها: 11
الکترونیک قدرت: نیمه هادی، مبدلها و مدارهای کاربردی
مهدی نیرومند؛ یحیی فرهادی؛ سعید عظیمی سردری
600,000
تولید برق در نیروگاه ها
رحمت الله هوشمند
450,000
تئوری روش طراحی و بهینه سازی سیستم های حمل و نقل هوشمند ریلی
وانگ ژو؛ جیالی مین؛ احمدرضا جعفریان مقدم
250,000
ژنتیک ویروس‌های یوکاریوتی DNAدار
مجید متولی باشی؛ حلیمه رضائی؛ رضوان موحدی
200,000
عایق ها و فشار قوی (ویرایش سوم)
رحمت اله هوشمند؛ مهدی ثقفی
300,000
کنترل آلودگی هوا (با رویکرد طراحی) جلد دوم: سیستم‌های حذف گازها و بخارها
دیوید کوپر؛ دکتر امیر رحیمی؛ آرزو نیک‌ سیر
450,000
مبانی مهندسی سیستم های انرژی تجدیدپذیر
مسعود ضیایی راد؛ ابراهیم افشاری
420,000
موتورهای احتراق داخلی
دکتر حسین احمدی کیا
500,000