اگر قبلا ثبت نام کرده اید، وارد شوید

برای ارسال اثر جهت بررسی و انتشار، لازم است مراحل زیر را طی کنید.

1-در سامانه ثبت نام کنید.

2- در منوی سمت راست، وارد قسمت ارسال و پیگیری آثار شوید و شروع به تکمیل فرم ها و ارسال فایل ها بفرمایید.

نکته: در صورتی که قسمت ارسال و پیگیری آثار را پیدا نمی کنید لازم است  از قسمت حساب کاربری وارد صفحه شخصی شوید. در منوی سمت راست ارسال و پیگیری آثار قابل مشاهده است.