راهنمای ارسال اثر

 پیش از ارسال کتاب به نکات زیر توجه فرمایید

 

1- برای تکمیل پرونده و بررسی کتاب لازم است، نویسنده مسئول در سامانه ثبت نام و فرم درخواست بررسی کتاب را تکمیل کند.

2- در تکمیل مشخصات صاحبان اثر در سامانه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. 

3- در سامانه ، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات صاحبان اثر دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

   Department, Faculty, University (Institution), City, Country

4-   ارسال یک نسخه پرینت شده از کتاب به صورت فنردار، در صورت اعلام از طرف دفتر انتشارات، الزامی است.

5- بارگزاری فایل های کتاب با شرایط زیر در سامانه الزامی است.

- فایل PDF کتاب (دقت فرمایید اسامی صاحبان اثر در این فایل نباید قید شود. اسامی از تمامی صفحات عنوان، پیشگفتار، مقدمه و ... حذف شود.)

-  فایل word کتاب

- برای کتابهای ترجمه ای، فایل نسخه زبان اصلی کتاب 

6- برای دریافت راهنمای تنظیم فایل کتاب کلیک کنید.

7- برای دریافت راهنمای نگارش رفرنس ها به شیوه APA کلیک کنید.

8- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

الف) تذکر به نویسنده مسئول کتاب

ب)محرومیت از ارسال کتاب جدید به انتشارات دانشگاه اصفهان برای مدت مشخص

ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول 

9- دفتر انتشارات در پذیرش یا رد کتاب و همچنین ویراستاری آن آزاد است.

10- در صورتی که نویسنده مسئول، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان باشد، این هزینه از محل گرنت ایشان پرداخت خواهد شد.