تعهدات ناشر و نویسنده برای انتشار اثر

پس از پذیرش اثر و پیش از انتشار آن، بین صاحب اثر (نویسنده) و ناشر (انتشارات دانشگاه اصفهان) قراردادی منعقد می شود که مفاد این قرارداد و الزمات طرفین به شرح زیر می باشد.

« تعهدات صاحب اثر »

1 : صاحب اثر با تأیید اینکه خود شخصاً کتاب مورد نظر را تصنیف، تالیف، ترجمه، اقتباس، گردآوری، تنظیم، تحشیه و یا تصحیح نموده باید متن نهایی کتاب را به ناشر تحویل دهد.

2 : صاحب اثر تمامی حقوق مادی متصور بر انتشار کتاب را به هر فرمتی، به طور کلی و جزئی و به صورت انحصاری به ناشر واگذار میکند. علاوه بر آن حق انتشار آن را به اشخاص و یا مؤسسات حقیقی و حقوقی دیگـر ندارد و همچنین حـق واگذاری امتیاز کتاب را با عنوان کتاب جدید، ویرایش جدید و غیره ... به سایر ناشرین ندارد. چنانچه خلاف آن ظاهر شود، ناشر حق فسخ قرارداد را داشته و صاحب اثر مسئول و پاسخگوی مراجع قانونی خواهد بود و جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی که به ناشر وارد شود به طور کامل بر عهدة صاحب اثر است.

3 : در صورتیکه کتاب قبلاً در انتشارات دیگری منتشر شده باشد لازم است صاحب اثر، موافقت نامه رسمی ناشر قبلی را طبق ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این ناشر تحویل دهد.

4 : مسئولیت پاسخگویی به ادعاهای شخص یا اشخاص و همچنین سازمان یا مراکز حقیقی و حقوقی در مورد حقوق نشر و مطالب مندرج در کتاب به عهده صاحب اثر است.

5 : در صورت عدم انجام قرارداد از طرف نویسنده، ناشر مجاز به مطالبة مبلغ خسارت وارد شده است و صاحب اثر موظف به پرداخت آن می‌باشد.  

6: هزینه های آماده سازی کتاب بر عهده صاحب اثر می باشد.

« تعهدات ناشر»

1 : تمامی مراحل انتشار کتاب بر عهده ناشر است.

2 : مطابق مصوبه سیصد و بیست و پنجمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 10/08/1400، حق‌الزحمة صاحب اثر (حق‌التألیف/ حقالترجمه) از چاپ دوم به بعد به میزان 12% (دوازده درصد) مبلغ پشت جلد و از درآمد حاصل از فروش نسخه الکترونیکی و صوتی به میزان 20% میباشد که پرداخت آن بر عهدۀ ناشر می‌باشد.

تبصره: در صورت افزایش قیمت نسخ چاپی و الکترونیکی، حق الزحمه بر اساس قیمت جدید محاسبه و پرداخت میشود.

3 : ناشر متعهد است علاوه بر پرداخت حق‌الزحمه به ازای چاپ 100 جلد اول، 5 نسخه و به ازای چاپ هر صد جلد اضافه‌تر یک کتاب به صاحب اثر تقدیم کند.

4 : ناشر متعهد است قبل از انتشار نهایی کتاب، یک نسخه چاپی را به عنوان نمونه برای کنترل نهایی در اختیار صاحب اثر قرار دهد و پس از تایید این نسخه توسط صاحب اثر، کتاب منتشر شود. پس از انتشار، در صورت کشف هر گونه خطا در متن و جلد کتاب، تمامی هزینههای تکرار چاپ و تنظیم مجدد بر عهده صاحب اثر است.

5 : حق تجدید چاپ کتاب با رعایت کامل ضوابط این قرارداد برای ناشر محفوظ است و ناشر میتواند در صورت تقاضای بازار، با هماهنگی صاحب اثر، به تجدید چاپ کتاب اقدام و حق الزحمه را طبق  قرارداد به صاحب اثر پرداخت کند.

تبصره: در هر نوبت از چاپ، در صورت اتمام نسخ چاپی کتاب، صاحب اثر میتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

شرایط « فسخ قرارداد»

1 : فسخ قرارداد با  درخواست رسمی صاحب اثر و پس از  اتمام موجوی نسخ چاپ شده امکانپذیر است.

 حل اختلافات  

تمامی اختلافاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد یا تغییر و یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره یا مکاتبه بطور دوستانه توافق و حل و فصل نمود. بدواً باید از طریق داوری مرضی‌الطرفین حل شود بدین منظور اختلافات به هیأت داوری متشکل از یک نفر داور منتخب ناشر، یک نفر داور منتخب صاحب اثر و نفر سوم به انتخاب دو داور مذکور ارجاع و رای هیأت برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.