نویسنده: دکتر مریم نزاکت الحسینی
تعداد عنوان ها: 2
آموزش شنا: ارزشیابی و تمرین
دکتر مریم نزاکت الحسینی؛ دکتر زهره مشکاتی؛ دکتر رخساره بادامی؛ دکتر علیرضا زمانی
1,150,000 805,000
روان شناسی ورزش و تمرین
دکتر مریم نزاکت الحسینی؛ دکتر اکبر جابری
360,000 180,000