اصول مقدماتی چاه پیمایی (برای زمین شناسان)

500,000 ریال 1,000,000