مقدمه ای بر تحلیل عاملی و شیوه به کار گیری آن

120,000 ریال