برچسب: رمزگان تصحیح خطا

درآمدی بر نظریه کدگذاری

560,000 ریال 700,000
نظریه کدگذاری یکی از شاخه های پرکاربرد ریاضیات است که به سرعت در حال گسترش است. این شاخه از ریاضیات ابتدا در رشته های مهندسی الکترونیک و مخابرات متولد شد و در حال حاضر یکی از مباحث مهم در رشته های الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر است. مبحث مورد مطالعه در کتاب حاضر نظریه کدهای تصحیح خطا می باشد، یعنی کدهایی که برای انتقال داده ها از طریق یک کانال ارتباطی نامطمئن به کار برده می شوند. این قسمت بخشی از نظریه کدگذاری جبری است. کدگذاری جبری از بسیاری از ایده های جبر خطی و نظریه گروه های مقدماتی به صورت عملی استفاده می کند. کتابی که پیش رو دارید ترجمه 8 فصل اول از کتاب A First Course in Coding Theory نوشته ریموند هیل است. مطالب این کتاب برای تدریس در یک نیم سال به صورت یک درس سه واحدی برای دانشجویان رشته های مهندسی و ریاضیات در نظر گرفته شده است.