برچسب: خانواده، جنبه های روانشناسی، آزمون ها، زندگی خانوادگی

آسیب شناسی خانواده طبقه بندی و سنجش (چاپ چهارم)

1,200,000 ریال 1,500,000
با وجود اینکه مشاوران و روان‌شناسان خانواده با مشکلات فردی به خوبی آشنا هستند، به زبان مشترکی برای طبقه‌بندی و سنجش آسیب‌های خانواده نیاز دارند و باید مشکلات خانواده از منظر سیستمی دیده شود. در این کتاب، پس از مرور مفهوم آسیب در خانواده، سیزده مدل در این زمینه معرفی و تحلیل و ابزارهای سنجش آنها نیز به تفصیل معرفی شده است. پس از آن، طبقه‌بندی شش محوری آسیب‌شناسی خانواده ارائه و با اتخاذ رویکرد سیستمی تلاش شده تا اجزاء سیستم و روابط آنها، همچنین رابطه سیستم خانواده با سیستم‌های مرتبط و شرایط نیز مورد توجه قرار گیرد. در این راستا برای هر یک از اختلال‌ها، موردی عملی ارائه شده است. در نهایت، معرفی فرایند و تکنیک‌های سنجش آسیب‌ها همراه با طرح یک نمونه واقعی به خواننده کمک می کند تا با تشخیص و طبقه‏بندی آسیب‌های خانواده در قالب یک فرم، آشنا شود. مطالعه این کتاب به متخصصان، مشاوران، روان‌شناسان خانواده و دانشجویان رشته مشاوره و روانشناسی پیشنهاد می‏شود.