ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری

960,000 ریال 1,200,000
سیستم‏های کامپیوتری همواره در جهت نیل به اهداف مشخص پیاده‏سازی می‏شوند که سنجش میزان موفقیت آنها در تحقق این اهداف اهمیت زیادی دارد. برای سنجش این موفقیت، راهکارهای متفاوتی وجود دارد که مدلسازی ریاضی یکی از مهم‏ترین آن‏هاست. اینگونه روش‏ها می‏کوشند تا با ارائۀ رابطۀ ریاضی بین پارامترهای عملیاتی سیستم و معیارهای کارایی آن، بینش عمیقی در راستای بهینه‏سازی، بهبود عملکرد و یا تنظیم سیستم، دراختیار طراحان قرار دهند. کتاب حاضر به بررسی روش های مدلسازی ریاضی در ارزیابی سیستم‏های کامپیوتری می‏پردازد و سعی می‏کند با ارائۀ مثال‏های متنوع از کاربرد این روش، گامی در جهت تبیین مفاهیم مدلسازی ریاضی در سیستم‏های کامپیوتری بردارد.
فصل 1 مقدّمه‌ای بر ارزیابی سیستم‌های کامپیوتری 1
1-1. مقدّمه 1
1-2. معیارهای کارایی 2
1-3. روش‌های ارزیابی سیستم‌های کامپیوتری 6
1-3-1. مدل‌سازی تحلیلی 7
1-3-2. شبیه‌سازی 8
1-3-3. اندازه‌گیری 8
1-4. اهداف ارزیابی سیستم‌های کامپیوتری 10
1-4-1. طراحی سیستم 10
1-4-2. انتخاب سیستم 11
1-4-3. ارتقای سیستم 11
1-4-4. تنظیم سیستم 11
1-4-5. تجزیه‌وتحلیل سیستم 12
1-5. مدل‌سازی تحلیلی 12
1-6. مدل‌سازی تصادفی 16
1-7. سازمان‌دهی مطالب کتاب 16
فصل 2 مقدّمه‌ای بر آمار و احتمالات 19
2-1. مقدّمه 19
2-2. احتمال و قضایای مرتبط 22
2-3. احتمال شرطی 28
2-3-1. فرمول بیز 31
2-3-2. قانون احتمال کل 34
2-3-3. استقلال پیشامدها 35
2-4. متغیّرهای تصادفی 36
2-4-1. متغیّرهای تصادفی گسسته 39
2-4-1-1. متغیّرهای تصادفی گسسته مهم 43
2-4-2. متغیّر تصادفی پیوسته 46
2-4-2-1. معرّفی متغیّرهای تصادفی پیوسته مهم 47
2-4-3. توابع متغیّرهای تصادفی 51
2-4-4. تأثیر متقابل متغیّرهای تصادفی 52
2-4-4-1. توابع چگالی احتمال شرطی 55
2-4-4-2. استقلال متغیّرهای تصادفی 56
2-5. مسائل 58
مراجع 63
فصل 3 فرایندهای تصادفی 65
3-1. مقدّمه 65
3-2. مفاهیم اوّلیۀ فرایند تصادفی 66
3-3. روش‌های توصیف یک فرایند تصادفی 71
3-4. ویژگی‌های آماری یک فرایند تصادفی 72
3-4-1. خودهمبستگی و همبستگی متقابل 76
3-5. انواع مهم فرایندهای تصادفی 84
3-5-1. فرایند تصادفی ایستا 84
3-5-2. فرایندهای ارگادیک 87
3-5-3. فرایند تصادفی با نمو مستقل 88
3-5-4. فرایند مارکوف 89
3-5-5. فرایند تجدیدپذیر 92
3-5-6. فرایند شمارش پواسون 96
3-6. مسائل 103
مراجع 106
فصل 4 زنجیرههای مارکوف 107
4-1. مقدّمه 107
4-2. زنجیره‌های مارکوف گسسته - زمان (DTMC) 108
4-2-1. تحلیل زنجیره‌های مارکوف گسسته - زمان 112
4-2-2. همگرایی زنجیره‌های مارکوف گسسته - زمان 118
4-2-3. زمان استقرار در حالت زنجیره‌های مارکوف گسسته - زمان 122
4-3. زنجیره‌های مارکوف پیوسته - زمان 123
4-4. مسائل 138
مراجع 143
فصل 5 نظریۀ صف 145
5-1. مقدّمه 145
5-2. صف‌های مارکوفی 151
5-2-1. فرایندهای تولّد و مرگ 152
5-2-2. قانون تعادل جریان احتمالات 154
5-2-3. به دست آوردن پارامترهای کارایی صف‌های مارکوفی 155
5-2-4. صف‌های M/M/1 156
5-2-5. صف مارکوفی چند خدمتگزاری (M/M/c) 163
5-2-6. صف‌های M/M/∞ 167
5-2-7. مدل M/M/1/m 168
5-2-8. مدل M/M/1//K 171
5-3. صف‌های غیر مارکوفی 178
5-3-1. صف‌های M/G/1 178
5-3-2. صف‌های M/G/1با ورود دسته‌ای مشتریان 187
5-3-3. تحلیل صفهای M/G/1 همراه با ازکارافتادگی خدمتگزار 188
5-3-4. صف‌بندی M/G/1 با زمان‌بندی اولویت‌دار 191
5-3-4-1. صف‌های M/G/1 با اولویت پس نگرفتنی 192
5-3-4-2. صف‌های M/G/1 با زمان‌بندی اولویت پس گرفتنی 196
5-4. مسائل 198
مراجع 200
فصل 6 شبکه‌های صف 201
6-1. مقدّمه 201
6-2. تعاریف و مقدمات 203
6-3. شبکه‌های جکسون 204
6-3-1. شبکه‌های متوالی جکسون 205
6-3-2. شبکه‌های غیر مدوّر (تغذیۀ روبه‌جلو) 211
6-3-3. شبکه‌های مدوّر (دارای بازخورد) 215
6-3-4. شبکه‌های بستۀ جکسون 220
6-4. مسائل 225
مراجع 227