برچسب ها: Translating and interpreting‪ -- Methodology ترجمه -- روش‌شناسی

نقش گرایی و امانتداری: ترجمۀ متون ادبی از دیدگاه نقش‌گرا

1,120,000 ریال 1,400,000
در نظریه نقش‌گرای ترجمه، متن، اطلاعاتی را به مخاطب عرضه می‌کند. چگونگی عرضه اطلاعات مستلزم شناخت نیازها و انتظارات دریافت‌کنندگان متن است. نقش متون در طول زمان همواره در حال تغییر است. در این میان، وظیفۀ مترجم آشنایی با کارکرد متون در موقعیت‌های مختلف و تجهیز متن با نشانه‌هایی متناسب است. این نقش‌ها شامل نقش ارتباط اجتماعی، ارجاعی، بیانی، ترغیبی و زیرنقش‌های مرتبط نظیر نقش‌های فرازبانی، توصیفی، تصویری، اقناعی، احساسی و غیره می‌شود. از دیدگاه نویسنده، ترجمۀ خوب ترجمه ‌ای است که تا حد امکان امانتدار و نقشگرا باشد. شیوۀ تحلیل متن مبدأ و متن مقصد جهت بررسیِ رعایت و یا عدم رعایت نقشگرایی و امانتداری از سوی مترجم، ویژگی‌های متون ادبی، ارتباط ادبی بینافرهنگی، سفارش ترجمۀ ادبی، تأثیر فرهنگ و فاصلۀ فرهنگی، سبک، جامعه‌شناسی زبان، واج‌شناسی و سبک‌شناسی آوایی در متون، اهمیت نشانه‌های فرهنگی در تأثیرگذاری ترجمۀ متون ادبی و ... از جمله مواردی است که کتاب حاضر بدانها پرداخته است.
آنا ماریا ماتوته، نویسنده‏ای که کشف نشده است 1
حرفۀ ترجمه - هنر ترجمه: نظریۀ ترجمه چه دستاوردی برای ترجمۀ ادبی دارد؟ 23
ترجمۀ ادبی؛ ترجمه‌ای میان عقل و احساس 45
آلیس در سرزمین هیچکس: اهمیت نشانههای فرهنگی در تأثیرگذاری ترجمههای ادبی 57
چه کسی چگونه و با چه هدفی سخن میگوید؟ دیدگاه‌های نقشگرای توصیف و آوانگاری رفتار فراکلامی در ترجمه ادبی 87
تا سر حد امکان وفادار؟ نشانهگذاریهای زبانشناختیِ نقشهای ارتباطی و اهمیت آنها در ترجمۀ متون ادبی 111
منابع 145
فهرست اعلام 155
واژه‏نامه آلمانی- فارسی 159
واژه‏نامه فارسی- آلمانی 171