برچسب ها: مدرسه‌های جایگزین Alternative education آموزش جایگزین Alternative school

یادگیری آن سوی حصار مدرسه : نگاهی به تاریخچه و کاربرد آموزش بی ساختار

960,000 ریال 1,200,000
این کتاب، نخستین کتابی است که به بررسی تاریخچۀ جنبش آموزش بی ساختار، مدرسه در خانه و نیروهای شکل دهندۀ آن از گذشته تاکنون می پردازد. از آنجا که تعداد فزاینده‌ای از خانواده‌ها، آموزش بی ساختار و مدرسه در خانه را به عنوان سبک آموزشی فرزندان خود بر می‌گزینند، مطالعۀ این جنبشِ فلسفی و آموزشی، اهمیّتی دوچندان پیدا می کند. این کتاب همچنین برآن است تا به بررسی و تبیین مبانی نظریِ جنبش آموزش بی ساختار بپردازد تا بدین ترتیب، علاوه بر ابهام زدایی از آن، بر مشروعیت آموزش‌ بی ساختار به عنوان سبکی آموزشی بیافزاید. در این کتاب، جینا رایلی نمایی علمی و کاربردی را از آموزش بی ساختار به تصویر می کشد؛ تصویری که ریشه در مطالعات علمی و مشاهده خانواده‌هایی دارد که با همه سختی ها، به اجرای این رویکرد آموزشی اهتمام می ورزند. پدر و مادرانی که برگزیده اند فرزندان خود را به دور از سیستم سنتی مدارس و در فضایی نوین آموزش دهند.
پیشگفتار مترجم ‌أ
فصل اول: مقدمه 1
منابع 7
فصل دوم: تاریخچۀ آموزش بی‏ساختار 9
شکارچیان – گردآورندگان 10
ژان ژاک روسو 12
جان دیویی 14
الکساندر ساترلند نیل 15
ایوان ایلیچ 16
جان کالدول هولت 18
جان تیلور گاتو 21
پیتر گری 21
منابع 23
فصل سوم: چشم انداز نظری 27
خودتعیین‏گری و انگیزش ذاتی 27
نظریۀ خودتعیین‏گری و ارزیابی شناختی 28
شایستگی 28
خودمختاری 30
ارتباط 31
نظریۀ دلبستگی 33
باورهای غلط در رابطه با دلبستگی 35
نظریۀ هوش‏های چند‏گانه گاردنر 35
آموزش بی‏ساختار و انتقال فرهنگی 41
مدارس بی‏ساختار و اهمیت رویکرد نظری 41
منابع 42

فصل چهارم: بررسی رشد آموزش در خانه و آموزش بی‏ساختار 45
جمعیت 45
قوانین 46
اطلاعات جمعیت‏شناختی 47
توزیع آموزش و جنسیت 48
انگیزه‏های آموزش در مدرسه و آموزش بی‏ساختار 50
آموزش در خانه، آموزش بی‏ساختار و جامعۀ ال‏جی‏بی‏تی‏کیو (LGBTQ) 52
رشد آموزش در خانه در میان سایر جمعیت‏ها 53
تفکیک داده‏های آموزش در خانه، آموزش بی‏ساختار و مدرسه 54
آموزش در خانه، آموزش بی‏ساختار و موفقیت در زندگی 54
داده‏ها و پژوهش‏های آموزش بی‏ساختار 56
منابع 58
فصل پنجم: انواع آموزش بی‏ساختار 61
آموزش در خانه آسوده‏‏خاطر 64
آموزش بی‏ساختار 66
آموزش بی‏ساختار رادیکال 68
توسعه و پذیرش عمومی آموزش بی‏ساختار 69
انتقادهای اصلی از آموزش بی‏ساختار 73
منابع 74
فصل ششم: مسیرهای آموزش بی‏ساختار 77
تجربیات پیشین در مدرسه 77
مدرسه‏زدائی 79
آموزش بی‏ساختار پس از یک دوره آموزش در خانه 81
تجربیات پیشین والدین از آموزش رسمی در مدرسه 83
مدارس بی‏ساختار و زندگی طبیعی خانوادگی 84
کتاب‌های که بر آموزش بی‏ساختار تأثیرگذار بودند 86
کنفرانس‏ها و سخنرانان 88
تجربۀ آموزش‏ بی‏ساختار سایر خانواده‏ها 90
منابع 90
فصل هفتم: یادگیری موضوع‏محور در آموزش بی‏ساختار 93
آموزش خواندن 93
تجربیات کلی کتاب‏خوانی و مطالعه 95
یادگیری مهارت خواندن در آموزش بی‏ساختار 96
سن یادگیری 98
انگیزه برای خواندن 99
خواندن و ارتباط آن با نوشتن 100
یافته‏های اصلی مهارت خواندن در آموزش بی‏ساختار 101
فراگیری زبان دوم 102
آموزش بی‏ساختار و یادگیری ریاضی 103
آموزش بی‏ساختار و یادگیری تاریخ و علوم 105
آموزش بی‏ساختار و یادگیری علوم 106
خلاءهای یادگیری 107
منابع 109
فصل هشتم: چالش‏ها و فواید آموزش بی‏ساختار 113
فشار اجتماعی، انتقادات و آموزش بی‏ساختار 113
آموزش بی‏ساختار برای والدین 114
تأثیر آموزش بی‏ساختار بر شغل، زمان و درآمد 117
دوست‏یابی 119
مسائل حقوقی 120
مزایای آموزش بی‏ساختار 121
افزایش یادگیری دانش‏آموزان 122
مزایای هیجانی – اجتماعی 123
روابط خانوادگی 124
منابع 126
فصل نهم: پیامدهای آموزش بی‏ساختار در بزرگسالان 129
برداشت بزرگسالان با سابقۀ آموزش بی‏ساختار از اجتماعی شدن 130
مزایای آموزش بی‏ساختار از نگاه تجربیات زیستۀ بزرگسالان 132
آیا افراد بزرگسال با سابقۀ آموزش بی‏ساختار، این شیوۀ آموزشی را برای فرزندان خود به کار می‏گیرند؟ 135
بزرگسالان با سابقۀ آموزش بی‏ساختار و تحصیلات تکمیلی 135
ورود به دانشگاه 136
انتخاب‏های شغلی دانش‏آموزان آموزش بی‏ساختار 139
مشاغل مبتنی بر علایق کودکی و نوجوانی 140
داستان زندگی یک بزرگسال با سابقۀ آموزش بی‏ساختار 141
منابع 143
فصل دهم: شاخه‏های آموزش بی‏ساختار 145
آموزش جهانی 145
مدارس دارای فضای باز یا جنگل‏ها 149
آموزش غیر آموزشگاهی 150
انجمن‏های آموزش بی‏ساختار و مراکز یادگیری خودگردان 152
منابع 154
فصل یازدهم: رشد آموزش بی‏ساختار و قدم‏هایی برای آینده 157
سنجش و جنبش ملی انصراف 157
بازنگری در یادگیری 158
دبیرستان منطقه‏ای کوهستانی در گریت بارینگتون 159
یک زنگ تحصیلی در روز 160
دبیرستان فناوری برتر 162
مدرسۀ دموکراتیک یا سادبری 163
تمرکز بر یادگیری اجتماعی-عاطفی 164
آیندۀ مدارس 165
منابع 167