برچسب ها: ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬ . الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، ۵۹۷ - ۶۷۲ق.‬. شرح الاشارات و التنبیهات-- نقد و تفسیر فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14 Islamic philosophy -- Early works to 20th century عرفان -- متون قدیمی تا قرن 14 Mysticism -- Early works to 20th century

الحاشیه علی طبیعیّات شرح الإشارات (للطوسی) تألیف الحکیم ملّا عبدالرزّاق بن علی بن حسین اللاهیجی (توفّی ح سنة 1079ق)

1,280,000 ریال 1,600,000
فیاض لاهیجی (م حدود1079ق) یکی از فیلسوفان و متکلمان اسلامی و از پیشتازان سنت کلام فلسفی و دارای تالیفات ارزشمندی از قبیل شوارق الالهام بوده که در طبقه خود حائز اهمیت است. «حاشیه بر شرح اشارات» از کتابهای متأخر وی و مشتمل بر 183 تعلیقه بر 18 فصل نمط اول شرح اشارات خواجه طوسی است. روش تعلیقه نویسی روان وی، به گونه‏ای است که دیدگاه صریح او و مخالفت و موافقتش با ماتن به وضوح مشخص می گردد. لاهیجی در این اثر پس از آوردن واژگانی مانند «التحقیق» و «عندی» به سه گونه تولید علم کرده است: ابداع در جواب از سوالات پیشین، ابداع در نقد راه حل های پیشین یک مسأله و ابداع در پاسخ به نقدهای پیشین. این اثر بر اساس چهار نسخه خطی تصحیح شده و در مقدمه ی آن دیدگاه های لاهیجی در این کتاب، به روش فراکلاف به سه صورت تحلیل متنی، بین متنی و بافتاری مورد تحلیل قرار گرفته است.
مقدمۀ تصحیح 1
الف) شرح احوال و آثار فیّاض لاهیجی 1
زندگانی 5
تأثیرپذیری دانشمندان از وی 17
بررسی کتاب حاشیه بر شرح اشارات 19
تحلیل متنی و بینمتنی و بافتاری 19
تحلیل متنی 19
تأمل در رخنۀ معرفتی 19
تأمل در بستر معرفتی 20
تأمل در ادبیات و زبان کتاب 22
تأمل در روش 23
موضوع کتاب 23
مخاطبان فلسفه 23
دیدگاه فیّاض لاهیجی 26
توضیح دیدگاه لاهیجی 27
بررسی دیدگاه لاهیجی 27
صورت نوعیه 28
دلایل اثبات صورت نوعیه 28
ابتدا نظر لاهیجی راجع به راه‏های اثبات صورت نوعیه بیان می‌شود: 28
دیدگاه لاهیجی 28
استدلال ابن‌سینا در کتاب اشارات 29
عامل اختصاص صورت نوعیه 32
دیدگاه لاهیجی دربارۀ عامل اختصاص صورت نوعیه 33
تولید علم 34
تحلیل بینمتنی 34
تحلیل بافتاری 36
ب) ماهیت جسم نزد فیّاض لاهیجی 39
مقدمه 39
مبادی تصوری و تصدیقی هیولا نزد لاهیجی 41
مبادی تصوری 41
مبادی تصدیقی 42
نقد و بررسی مبادی لاهیجی 42
تحلیل مبنای تصوری 43
تحلیل مبنای تصدیقی 45
دلیل اثبات هیولا نزد لاهیجی 46
جایگاه تاریخی دلیل وصل و فصل در میان ادلۀ اثبات وجود هیولا 47
برهان وصل و فصل به قرائت لاهیجی 51
مقدمات برهان وصل و فصل به روایت لاهیجی 52
مقدمۀ اول: 52
مقدمۀ دوم: 56
مقدمۀ سوم: 59
مقدمۀ چهارم: 60
برهان وصل و فصل 61
موضع خواجۀ طوسی در کتاب تجرید 61
روایت لاهیجی از دلیل معارض خواجه 62
تحلیل دیدگاه خواجه در نفی هیولا 65
بیان لاهیجی در نقد خواجه 66
تبیین نفی وجود هیولا توسط خواجه در کتاب تجرید از دیدگاه فیّاض 67
نتیجه 69
ج) تناهی ابعاد نزد فیّاض لاهیجی 71
مقدمه 71
تبارشناسی مسئلۀ تناهی ابعاد 73
تحلیل روششناسی حل مسئله 75
ساختارشناسی مسئلۀ تناهی ابعاد اجسام 75
برهان سلّمی (نردبانی) 77
برهان سلّمی 77
تقریر قدما از برهان سلّمی 79
اشکال ابن‌سینا بر تقریر قدما 80
تقریر ابن‌سینا از برهان سلّمی 81
امتیازات کلام ابن‌سینا بر قدما از دیدگاه لاهیجی 82
اشکال فخر رازی بر تقریر ابنسینا از برهان سلّمی 84
پاسخ خواجۀ طوسی به اشکال فخر رازی 85
نقد پاسخ طوسی از دیدگاه لاهیجی 85
پاسخ لاهیجی به فخر رازی 85
اشکال حسنزادۀ آملی بر برهان سلّمی 86
نقد اشکال حسنزادۀ آملی 86
اشکال علی لاریجانی بر برهان سلّمی 87
نقد اشکال لاریجانی 87
دیدگاه لاهیجی دربارۀ تقریر ابنسینا 88
دیدگاه نهایی لاهیجی دربارۀ برهان سلّمی 89
برهان تُرسی 89
تقریر برهان 89
نقد لاهیجی بر برهان تُرسی 91
برهان حفظ النسبة 91
تقریر برهان 91
دیدگاه لاهیجی دربارۀ برهان حفظ النسبة 93
اشکال مشترک سه برهان فوق از دیدگاه قوشجی 93
پاسخ لاهیجی به اشکال قوشجی 94
د) معرفی نسخهها 97
م) شیوۀ تصحیح 99
ن) معضلات تصحیح 101
الحاشیة علی طبیعیّات شرح الإشارات (للطوسی) 111
[خطبة الکتاب] 111
[سبب تصنیف الکتاب] 112
[النمط الأوّل: فی تجوهر الأجسام] 115
[فرق الإشارة و التنبیه] 115
[وصیة الشیخ بالتحفظ بما اشتمل علیه الکتاب‏] 115
[الضنّة بالحکمة] 116
[وعید عن التوجه إلی تحصیل الحکمة مع إهمال الشرائط] 118
[فی معانی الجوهر] 118
[ابتداء بالطبیعیّات فی مباحث الحکمة] 119
[موضوع الطبیعیّات] 120
[فی ماهیة الجسم] 122
[نقد فخر الرازی علی تعریف الجسم] 127
[الرد علی إشکالات فخر الرازی علی تعریف الجسم] 130
[دراسة الأقوال فی ماهیة الجسم] 133
[فی إبطال الاحتمال الأول‏] 133
[أحکام انقسام الأجسام بالقطع و الکسر و الوهم] 135
[فی إبطال الاحتمال الثانی‏] 146
[فی بیان عدم انفصال الجسم‏] 158
[فی إبطال الاحتمالات الثلاث‏] 167
[فی أنّ الجسم التعلیمی کالجسم الطبیعی متصل فی نفسه‏] 168
[فی أن الجسمیة حالة فی المحل‏] 181
[فی أن الأجسام مطلقاً مرکبة من الحالّ و المحل‏] 206
[فی بیان حکم الأجسام المؤلفة] 216
[فی إثبات تناهی الأبعاد] 219
[براهین تناهی الأبعاد] 221
[الأوّل: البرهان السلّمی] 222
[الثانی: برهان المسامتة] 248
[برهان التطبیق] 256
[اشارة إلی سائر البراهین] 258
[فی إثبات لزوم الشکل للصورة بتوسط التناهی‏] 261
[فی إثبات الصورة النوعیة] 265
[فی أن الصورة الجسمیة تحتاج إلى الهیولی] 282