شبیه سازی سازمانی در مدیریت منابع سازمانی:از نظریه تا عمل راهنمای پژوهشگران و سازمان ها

2,000,000 ریال 2,500,000