برچسب: ماکروفسیل‌های جانوری،بی‌مهرگان، سنگواره‌ها

بی مهره گان سنگواره (ماکروفسیل های جانوری) جلد1 (ویرایش 2)

  • ناشر : انتشارات دانشگاه اصفهان
  • شابک : 978-600-1102-13-4
  • تعداد صفحات : 345
  • نوبت چاپ : چهارم
  • تاریخ انتشار : 1403
  • نوع جلد : سلفون
  • اندازه : وزیری
1,520,000 ریال 1,900,000
کتاب حاضر (جلد اول) که در 9 فصل تنظیم شده است، شامل کلیات فسیل‏شناسی و معرفی گروهی از بی‏مهرگان اولیه: اسفنج‏ها، آرکئوسیاتا، کنیداریا، تریلوبیت‏ها، بریوزوئرها و ‏گراپتولیت‏ها است. جلد دوم شامل سایر گروه‏های بی‏مهرگان: بازوپایان، نرم‏تنان و خارپوستان است.
فصل اول: کلیات
۱-۱ تاریخچۀ دیرینه‏ شناسی 1
1-2 رده‏بندی موجودات زنده 6
فصل دوم: شرایط و چگونگی تشکیل انواع فسیل‏ها
2-1 شرایط مناسب برای تشکیل فسیل 19
۲-۲ انواع سنگ‏های حاوی فسیل 20
2-3 انواع فسیل شدن 21
2-4 فسیل‏های حاصل از فعالیت‏های بیولوژیکی موجودات 34
2-5 آثار فعالیت‏های موجودات در رسوبات 37
فصل سوم: موارد استفاده از فسیل‏ها
3-1 فسیل‏شناسی و ژئوشیمی 49
3-2 فسیل‏ها و ستون استاندارد زمین‏شناسی 50
۳-۳ فسیل‏ها و زمین‏شناسی ساختمانی 69
3-4 فسیل‏شناسی و تکتونیک صفحه‏ای 72
3-5 فسیل‏ها و پالئواکولوژی 75
3-6 فسیل‏ها و پالئوبیوژئوگرافی 108
فصل چهارم: شاخۀ اسفنج‏ها
4-1 کلیات 117
4-2 ساختمان مجاری در اسفنج‏ها (کانال‏های آب) 119
4-3 تغذیۀ اسفنج‏ها 121
۴-۴ شکل ظاهری اسفنج‏ها 121
4-5 طول عمر اسفنج‏ها 122
4-6 اصول زندگی اسفنج‏ها 122
4-7 اسکلت اسفنج‏ها 123
4-8 طبقه‏بندی اسفنج‏ها 126
4-9 اسفنج‏های حفار 135
4-10 شبه‏اسفنج‏ها 136
4-۱۱ انتشار واکولوژی اسفنج‏ها 137
4-12 حفظ‏شدگی اسکلت اسفنج‏ها 139
4-13 استروماتوپوریدا 139
فصل پنجم: شاخۀ آرکئوسیاتا
5-1 کلیات 143
5-2 طبقه‏بندی آرکئوسیاتا 143
5-3 وضعیت بیولوژیکی آرکئوسیاتا 148
5-4 اکولوژی 148
فصل ششم: شاخۀ کنیداریا
6-1 کلیات 149
6-2 طبقه‏بندی کنیداریا 151
6-2-1 ردۀ هیدروزوآ 151
6-2-2 ردۀ اسکیفوزوآ یا ردۀ سیفوزوآ 153
6-2-3 ردۀ آنتوزوآ 155
فصل هفتم: تریلوبیت‏ها
7-1 کلیات 217
7-2 ساختمان بدن در تریلوبیت‏ها 218
7-3 روند تکاملی در تریلوبیت‏ها 236
7-4 پیچ خوردگی تریلوبیت‏ها 239
7-5 طبقه‏بندی تریلوبیت‏ها 239
7-6 تاریخ زمین‏شناسی تریلوبیت‏ها 250
فصل هشتم: شاخۀ بریوزوآ
8-1 کلیات 257
8-2 مشخصات بخش‏های نرم بدن در بریوزوئرها 259
8-3. چندشکلی در بریوزوئرها 261
8-4 صفات اختصاصی بریوزوئرها 262
8-5 اکولوژی بریوزوئرها 263
8-6 رده‏بندی بریوزوئرها 264
فصل نهم: ردۀ گراپتولیت‏ها
9-1 کلیات 291
9-2 ریخت‏شناسی گراپتولیت‏ها 292
9-3 اشکال مختلف کلنی در گراپتولیت‏ها 295
9-4 طبقه‏بندی گراپتولیت‏ها 297