درآمدی در ساخت واژه در زبان المانی

480,000 ریال 600,000