تعاملات شهر و روستا شهرک ها به عنوان نقاط کانونی در توسعه روستایی

560,000 ریال 700,000