آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی

1,600,000 ریال 2,000,000