برچسب ها: علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق . نهج‌البلاغه -- ترجمه‌ها علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه. خطبه شقشقیه -- ترجمه‌ها ترجمه -- ایران -- تاریخ و نقد ترجمه -- تاریخ و نقد زبان عربی -- ترجمه به فارسی Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah – Translations Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah. Khutbah Shaqshaqiah – Translations Translating and interpreting -- Iran -- History and criticism Translating and interpreting -- History and criticism Arabic language -- Translating into Persian

آشنایی با الگوهای نوین نقد ترجمه (درآمدی به نقدنگاری ترجمه ‏های نهج ‏البلاغه)

1,200,000 ریال 1,500,000
از دقت در الگوهای نقد ترجمه غربی می‌توان چنین برداشت کرد که پیش فرض صاحبان این الگوها آن است که یک ترجمه ـ بی شک ـ بدون اشتباهات برداشتی و مفهومی است و انگار در غرب کسی که وارد و ماهر در کار ترجمه نباشد در این وادی قدم بر نمی‌دارد، بنابراین منتقدان ترجمه به دنبال پیدا کردن دلایل انتخابهای مترجم و هدف او از ایجاد تغییر هستند. در صورتی که در ایران این پیش فرض وجود ندارد و در بسیاری از ترجمه‌ها اصلاً دلیل و هدفی از سوی مترجم وجود ندارد و تنها یک ترجمه ارائه شده که پر از اشتباهات ابتدایی است که نماینده عدم مهارت او در اساس ترجمه است، لذا به نظر می رسد این الگوها تنها بر متونی قابل کاربست است که مترجم آن، مهارتی در ترجمه داشته باشد و پر از اشتباهات واضح ترجمه ‏ای نباشد.