برچسب ها: ذهن‌آگاهی (روان‌شناسی) Mindfulness (Psychology) هوش هیجانی Emotional intelligence هیجان‌ها و شناخت Emotions and cognition

پردازش هیجانی در کلاس درس

1,040,000 ریال 1,300,000
کتاب پردازش هیجانی بر اساس تجارب نویسندگان از دوره های هم اندیشی اساتید در مورد کاربرد هوش هیجانی در کلاس درس الهام گرفته و با تلفیق تجربه و رویکردهای نظری در زمینه پردازش هیجان به نگارش درآمده است. در این کتاب پایه های لازم برای پردازش هیجان که از دوران کودکی آغاز شده و تا پایان زندگی با فرد همراه هستند معرفی و بررسی می شوند. این پایه ها شامل نظریه ذهن (درک این پدیده که دیگران هم ذهن دارند)، ذهن آگاهی (آگاهی به آنچه درون فرد می گذرد در زمان حال)، هوش (آشناترین مفهوم در کلاس درس)، هیجان (تجارب درونی)، ذهنی سازی (دیدن خود از بیرون و دیدن ذهن دیگران از درون) و مفهوم هوش هیجانی و در نهایت کاربرد هوش هیجانی برای پردازش هیجان در کلاس درس است.
پیشگفتار ‌أ
فصل اول: نظریه ذهن 1
آغاز 2
شواهدی بر نظریه ذهن 4
باور غلط 4
دیدگاه‌گیری 7
تمایلات 7
هیجان 8
تنوع تفسیر 9
عوامل اثرگذار بر رشد نظریه ذهن 11
پیش‌نیازهای نظریه ذهن: عملکرد اجرایی 11
پیشنیازهای نظریه ذهن: عوامل اجتماعی 12
سبک‌های والدگری 12
سبکهای دلبستگی 13
نظریه ذهن در کلاس درس 16
آنچه گذشت… 19
فصل دوم: ذهن‌آگاهی 21
حرکت از سمت واکنش بهسمت پاسخ 27
انجام دادن یا بودن 28
ذهنآگاهی در کلاس درس 30
فواید ذهنآگاهی در کلاس درس 31
ذهنآگاهی و دانشجویان 31
ذهنآگاهی و اساتید 32
آنچه گذشت… 35
فصل سوم: هوش 37
هوش چیست؟ 38
ابزارهای سنجش هوش 39
آزمون‌های هوش چه ویژگیهایی را میسنجند؟ 39
چه عواملی بر هوشبهر اثرگذار هستند؟ 41
هوش در کلاس درس 42
آیا هوش بالا پیش‌بینی‌کننده موفقیت است؟ 44
آنچه گذشت… 47
فصل چهارم: هیجان 49
انواع هیجان 51
ترس 52
غم یا اندوه 52
شگفت‌زدگی 53
لذت 53
خشم 53
غضب 54
عشق 54
نگرش نسبت به هیجان 55
انواع ذهن از دیدگاه گلمن 57
هیجان در کلاس درس 58
آنچه گذشت… 61
فصل پنجم: ذهنیسازی 63
ذهنی‌سازی در خانواده 67
ذهنی‌سازی در کلاس درس 69
شکست ذهنی‌سازی 74
علت شکست ذهنی‌سازی 78
ذهنی‌سازی در کلاس درس 79
آنچه گذشت… 81
فصل ششم: هوش هیجانی 83
مدل بار-اُن از هوش هیجانی 86
مدل مایر و سالوی: مدل مبتنی بر توانایی 87
مدل گلمن از هوش هیجانی 88
بُعد اول هوش هیجانی: خودآگاهی یا شناخت هیجان خود 88
بُعد دوم هوش هیجانی: مدیریت خود 89
 انتخاب موقعیت 93
 اصلاح موقعیت 93
 توجه انتخابی 94
 تغییر شناختی 94
 تلفیق پاسخ‏ها 94
بُعد سوم هوش هیجانی: آگاهی اجتماعی 95
همدلی 97
بُعد چهارم هوش هیجانی: مدیریت روابط 97
آنچه گذشت… 98
فصل هفتم: هوش هیجانی در کلاس درس 99
ویژگی‌های استاد دارای هوش هیجانی بالا 99
تمرین‌های مرتبط با هیجان در جلسات اولیه 106
هیجانات مثبت و تأثیر این هیجانات بر فرآیندهای اثرگذار در یادگیری 108
هیجانات منفی و تأثیر این هیجانات بر فرآیندهای اثرگذار در یادگیری 109
کاربرد آشنایی با هیجانات مثبت و منفی فعالساز و غیرفعالساز برای اساتید 110
طراحی فضای هیجانی 111
پیش از شروع کلاس 120
توجه به حضور دانشجویان 121
توجه به پیشداوری‌ها و تعصبات شخصی 127
هیجان در طی سال تحصیلی 134
توسعه هوش هیجانی از طریق فعالیت‌های دانشجویان 136
توجه به تجارب فیزیکی دانشجویان 138
پرداختن به انتظارات دانشجویان 141
قوانین 143
تنظیم هیجان 173
آشکارسازی احساس خود برای دانشجویان 175
برخورد با مسائل انضباطی 177
هیجان ارزشیابی 181
ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان 182
مدیریت هیجانات پس از امتحان 185
تأمل‌ورزی 186
سخن پایانی 191
منابع 193