برچسب ها: آسیب روانی – درمان Psychic trauma -- Treatment

روان‌درمانی تروما (برای اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و روان‌پریشی وابسته به تروما )

1,200,000 ریال 1,500,000
در روان‌درمانی تروما با استفاده از ذهن‌آگاهی مبتنی بر خاموشی و تحکیم مجدد خاطرات، موضوع پیچیدۀ تروما در ابعاد مختلف بررسی شده است. در این کتاب، تروما در سطح فردی و جمعی مدنظر قرار گرفته است؛ علاوه بر این، جنبه‌های مثبت تروما بررسی شده‌اند که مستلزم تأمل است. موضوع دیگری که لازم است خوانندگان محترم کتاب به آن توجه کنند، نقش مهم عوامل میانجی مربوط به تروما است؛ عوامل میانجی شامل بافت تروما، نظام اجتماعی- حمایتی و عوامل برون فردی مؤثر بر آن می‌شوند که در ترکیب با عوامل مرتبط با تحول، شخصیت فرد و ژنتیک قرار خواهند گرفت و در نتیجه فضای زندگی را تشکیل خواهند داد.
پیشگفتار مترجمان ‌أ
پیشگفتار ‌ه
مقدمه: تروما، خاطرات مربوط به تروما و روان‌درمانی تروما با استفاده از ذهن‌آگاهی مبتنی بر خاموشی و تحکیم مجدد خاطرات 1
بخش اول: تروما و خاطرات مربوط به تروما: ابراز، کارکرد و پیامدها
فصل اول: خاطرات مربوط به تروما و دامنۀ ظهور آن‌ها 3
1-1 مقدمه 3
1-2 وجوه متعدد تروما و دامنۀ ظهور آن‌ها 4
1-3 تأثیر تروما در اوایل زندگی و احتمال خطر اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و روان‌پریشی 8
1-4 آسیب‌شناسی روانی مشترک در اختلال استرس پس از سانحه، روان‌پریشی وابسته به تروما و … 10
1-5 نقش درمانی مراقبه در اختلال استرس پس از سانحه و روانپریشی وابسته به تروما 13
1-6 روان درمانی TIMBER برای خاطرات مربوط به تروما 13
1-7 نتیجه‌گیری و دستورالعمل‌های آینده 15
منابع 16
فصل دوم: خاطرات مربوط به تروما: عصب‌زیست‌شناختی و کاربست‌ها 19
2-1 مقدمه 19
2-2 فرایندهای دخیل در خاطرات مربوط به تروما/ترس 20
2-3 دو سیستم متفاوت حافظه (کلامی و غیرکلامی) در خاطرات مربوط به تروما 22
2-4 خاطرات مربوط به تروما: نقش‌آفرینان کلیدی 25
2-5 الگوی شناختی جدید از اختلال استرس پس از سانحه 28
2-6 ارتباط بالینی یافته‌ها 30
2-7 نتیجه گیری و دستورالعمل‌های آینده 33
منابع 34
بخش دوم: روان‌درمانی تروما با استفاده از ذهن‌آگاهی مبتنی بر خاموشی و تحکیم مجدد خاطرات برای اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و روان‌پریشی وابسته به تروما
فصل سوم: روان‌درمانی تروما با استفاده از ذهن‌آگاهی مبتنی بر خاموشی و تحکیم مجدد خاطرات 39
3-1 مقدمه 39
3-2 لزوم پیوند خاموش‌سازی با تحکیم مجدد که در TIMBER انجام شده است 40
3-3 لزوم ترکیب بسیاری از مؤلفه‌های درمانی که در TIMBER انجام شده است 42
3-4 مکانیسم ‌روان‌درمانی TIMBER 47
3-5 ویژگی‌های منحصربه‌فرد TIMBER در مواجهه با خاطرات مربوط به تروما 48
3-6 ارائۀ TIMBER 50
3-7 مراحل TIMBER 51
3-8 عوامل اصلی در کاربست درمان TIMBER 53
3-9 شخصی‌سازی در درمان TIMBER 54
3-10 کسب مهارت‌های مراقبه قبل از درمان مواجهه کلیدی است 55
3-11 کاربرد مداخلات TIMBER ویژۀ تروما در سه مرحله 57
3-11-1 ساختار 15جلسه‌ای در درمان‌ TIMBER 58
3-11-2 داده‌های مربوط به اثربخشی TIMBER 59
3-11-3 نشانگرهای زیستی و روان‌درمانی TIMBER 61
3-12 نتیجه‌گیری و دستورالعمل‌های آینده 63
منابع 63
فصل چهارم: شخصی‌سازی و جهت‌گیری‌های بعدی در TIMBER 67
4-1 مقدمه 67
4-2 ابزار سنجش 69
4-2-1 مقیاس ارزیابی برای مداخلات ذهن‌آگاهی 69
4-2-2 مقیاس برانگیختگی پاسخ به فعال‌سازی مجدد خاطرات مربوط به تروما 74
4-3 برنامۀ تمرین خانگی مراقبه 78
4-4 ابعاد سه‌گانۀ روان‌درمانی TIMBER 80
4-5 نتیجه‌گیری و دستورالعمل‌های آینده 81
منابع 81
فصل پنجم: بحث و شفاف‌سازی فرایندهای درمانی TIMBER 83
5-1 مشکلات تشخیص و طبقه‌بندی اختلالات در مراقبت از تروما 83
5-2 برخی از مشکلات سیستم مراقبت فعلی 85
5-3 تعدادی راه‌حل پیشنهادی برای رفع مشکلات 86
5-4 تفاوت TIMBER با ترومادرمانی معاصر چیست؟ 87
5-5 تشریح نمونه‌ای از TIMBER 89
5-6 نتیجه گیری 92
منابع 92
بخش سوم: ابعاد آموزشی، فرهنگی و خط‌مشی TIMBER93
فصل ششم: ملاحظات فرهنگی در کاربست درمان TIMBER 95
6-1 مقدمه 95
6-2 تفاوت فرهنگی بهنجار است 98
6-3 فرهنگ و تروما 99
6-4 فرهنگ و خدمات بهداشتی 102
6-5 نتیجه‌گیری 107
منابع 108
فصل هفتم: آموزش درمانگر TIMBER و خطمشی درمان 111
7-1 سیستم مراقبت بهداشتی جهان در حال حاضر 111
7-2 کشورهای با درآمد زیاد و متوسط (HMIC) 114
7-3 کشورهای با درآمد کم و متوسط (LMIC) 116
7-4 تروما و سلامتی 117
7-5 ضرورت مداخلۀ زودهنگام 118
7-6 گرد هم آوردن تیم های مختلف (مراقبت یکپارچه) 120
7-7 تأثیر تروما بر کارکنان 121
7-8 حل مشکل مراقبت پراکنده 122
7-9 CCBHCs: آیندۀ سیستم یکپارچۀ مراقبت برای ایالات متحده 123
7-10 طرح آموزش افراد متخصص در رابطه با روان‌درمانی TIMBER 124
7-11 دستورالعمل‌هایی برای پژوهش‌های آینده 126
7-12 نتیجه گیری 127
منابع 127
واژه‌نامۀ انگلیسی به فارسی 131
واژه‌نامۀ فارسی به انگلیسی 135