برچسب ها: اقتصاد -- جنبه‌های جامعه‌شناختی Economics -- Sociological aspects فرهنگ -- جنبه‌های اقتصادی Culture -- Economic aspects

فرهنگ در اقتصاد: تاریخچه، تأملات روش‌شناختی و کاربردهای معاصر

1,760,000 ریال 2,200,000
کتاب دارای دو بخش اصلی و یک نتیجه‌گیری است. بخش اول بیشتر به موضوعات تاریخی و روش‌شناختی مربوط می‌شود که باید هنگام گنجاندن فرهنگ در اقتصاد موردتوجه قرار گیرد. با تشریح شرایط تاریخی و روش‌شناختی که بحث از فرهنگ در آن شکل‌گرفته است، رویکردهای مختلف مرتبط با «فرهنگ» را مطرح می‏کنیم. همچنین، به برخی آثار غیراقتصادی در خصوص فرهنگ و اقتصاد تا آنجا که برای اقتصاددانان علاقه‌مند به فرهنگ سودمند به‏نظر می‌رسد، اشاره می‌کنیم. بخش اول کتاب چارچوبی را برای ارزیابی آثار مختلف معاصر در حوزه اقتصاد فرهنگی به‏دست می‏دهد. بخش دوم شامل چهار کاربست معاصر است.
بخش اول: تاریخچه و تأملات روش‌شناختی
فصل اول: تعریف فرهنگ 3
1-1: مقدمه 3
1-2: فرهنگ به‌عنوان مصنوع 4
1-3: فرهنگ به‌عنوان اندیشه‏ها و جهان‌بینی‌های مؤثر بر رفتار 5
1-4: فرهنگ به‌عنوان تمایز گروهی 6
1-5: فرهنگ به‌مثابه امر محتوم موروثی و تردیدناپذیر 9
1-5-1: چالش‌های فرهنگ به‌مثابه امر محتوم موروثی 10
1-6: اصطلاحات رقیب: ایدئولوژی، نهادها، قومیت، ملیت 13
1-7: نتیجه‌گیری: فرهنگ در کتاب حاضر 15
فصل دوم: چگونه فرهنگ از اقتصاد کنار رفت 17
2-1: مقدمه 17
2-2: تاریخچه فرهنگ در اقتصاد 18
2-2-1: از فرهنگ تا پیشرفت 19
2-2-2: «ذاتی‌سازی» فرهنگ 23
2-2-3: سیاسی‌سازی فرهنگ 29
2-2-4: سنتی‌سازی فرهنگ 35
2-3: تاریخچه فرهنگ در برابر اقتصاد 37
2-3-1: ظهور اقتصاد به‌عنوان علم خنثی به لحاظ فرهنگی 37
2-3-2: حذف شدن زمینه 45
2-3-3: عقلانیت عام در مقابل فرهنگ خاص 50
2-3-4: اقتصاد توسعه: جایی که فرهنگ و اقتصاد هنوز باهم تلاقی دارند 52
2-4: نتیجه‌گیری 58
فصل سوم: تبیین ظهور فرهنگ در اقتصاد مدرن 61
3-1: مقدمه 61
3-2: اقتصاد مدرن: علم خنثی به‌لحاظ فرهنگی 64
3-3: بازگشت فرهنگ 66
3-3-1: رونق اندیشه اقتصادی 66
3-3-2: کاستی‌های مدل بازار 69
3-3-3: مناقشه ارزش‌های آسیایی 72
3-3-4: ورود فرهنگ به جریان اصلی: اقتصاد نهادی جدید و اقتصاد رفتاری 75
3-4: وضعیت علوم فرهنگی در همین اثنا 81
3-4-1: توسعه تفسیری 81
3-5: نتیجه‌گیری 88
فصل چهارم: فرهنگ در اقتصاد: چشم‌اندازهای نظری معاصر 89
4-1: مقدمه 89
4-2: اقتصاد و فرهنگ 90
4-2-1: فرهنگ به‌عنوان (منبع) ترجیحات 91
4-2-2: فرهنگ به‌عنوان (منبع) محدودیت‌ها 94
4-2-3: فرهنگ به‌عنوان انحراف از مدل 99
4-3: اقتصاد به‌مثابه فرهنگ 102
4-3-1: زمینه فرهنگی اقتصاد بازار 103
4-3-2: اقتصاد به‌مثابه نظام معنایی: رویکرد‏های انسان‌شناختی 108
4-4: فرهنگ به‌مثابه اقتصاد 112
4-4-1: مکتب شیکاگو 112
4-4-2: ماتریالیسم فرهنگی 114
4-5: فرهنگ اقتصاد 118
4-5-1: اقتصاد و هژمونی 119
4-5-2: فرهنگ اقتصاددانان 121
4-6: نتیجه‌گیری 123
فصل پنجم: دیدگاه روش‌شناختی به فرهنگ در اقتصاد 125
5-1: مقدمه 125
5-2: چالش‌های روش‌شناختی ناشی از گنجاندن فرهنگ در اقتصاد 128
5-2-1: از عاملیت خرد تا ساختارهای کلان و بازگشت مجدد 128
5-2-2: عام در مقابل خاص: رویکرد‏های تفریدی و تعمیمی 131
رویکردهای تفریدی 133
رویکردهای تعمیمی 135
5-3: روش‌های پژوهش 140
5-3-1: آزمایش‌های تطبیقی 140
5-3-2: پیمایش‌های ارزش‌ها و ابعاد فرهنگ 144
5-4: نتیجه‌گیری 154
بخش دوم: کاربردهای کنونی
فصل ششم: فرهنگ کارآفرینی 161
6-1: مقدمه 161
6-2: نحوه نظریه‌پردازی پیرامون کارآفرین و فرهنگ کارآفرینی 163
6-2-1: کارآفرین در اقتصاد 163
6-2-2: سه دیدگاه در باب فرهنگ 165
6-3: مطالعه برجسته مککللند در مورد نیاز به موفقیت 166
6-3-1: رویکرد مک‌کللند 167
6-3-2: نقد مککللند 169
6-3-3: آزمون‌های تجربی نظریه مککللند 171
6-4: پژوهش‏های مرتبط با صفت کارآفرینی: شخصیت منحصربه‌فرد کارآفرینان 173
6-4-1: صفات کارآفرینی 173
6-4-2: از صفات فردی به فرهنگ ملی 177
6-5: پیامدهای اقتصادی فرهنگ کارآفرینی 179
6-5-1: فرهنگ کارآفرینی و رشد اقتصادی 179
6-5-2: فرهنگ کارآفرینی و کارآفرینی 181
6-6: بحث: مرتبط کردن امر فردی و امر جمعی 186
فصل هفتم: اعتماد 191
7-1: مقدمه 191
7-2: اعتماد به‌مثابه نماینده فرهنگ 192
7-2-1: سنخ‌شناسی‌ها و منابع اعتماد 194
7-2-2: دامنه اعتماد: از خرد به کلان 196
7-2-3: اعتماد به‌عنوان فرهنگ 198
7-3: پیشایندهای اعتماد 199
7-3-1: فاصله اجتماعی 199
7-3-2: نوسازی 202
7-3-3: دموکراسی و نهادهای سیاسی 204
7-3-4: فعالیت انجمنی 207
7-3-5: مذهب و فرهنگ مذهبی 210
7-4: مطالعات اعتماد- رشد (اقتصادی) 213
7-4-1: استدلال‌ها 213
7-4-2: نتایج 221
7-5: روش‌شناسی سؤال مربوط به اعتماد تعمیم‌یافته 225
7-5-1: مسائل مرتبط با تشخیص 226
7-5-2: مسائل مرتبط با اعتبار 228
7-5-3: مسائل مرتبط با سطح 230
7-6: بحث: از ماکارونی مخلوط تا لازانیای چندلایه 232
ادبیات رشد-اعتماد برای حوزه فرهنگ و رفتار اقتصادی چه دلالتی دارد؟ 235
فصل هشتم: کسب‌وکار بین‌المللی 239
8-1: مقدمه 239
8-2: تعریف حوزه کسب‌وکار بین‌المللی و نحوه گنجاندن فرهنگ در آن 240
8-3: فاصله فرهنگی: مفهوم، اندازه‌گیری و نقد 246
8-3-1: مفهوم 246
8-3-2: اندازه‌گیری 248
8-3-3: نقد 250
8-4: نحوه تأثیر فاصله فرهنگی بر نوع و محل فعالیت شرکت‌های چندملیتی 252
8-4-1: تبیین‌های فرهنگی از جغرافیای فعالیت‌های چندملیتی 252
8-4-2: پژوهش‌های مرتبط با شیوه‏های ورود و تفاوت‌های فرهنگی 257
8-5: مدیریت تطبیقی: ارزش‌های مدیریتی و همکاری بین‌المللی 261
8-5-1: ارزش‌های مدیریتی 262
8-5-2: همکاری بین‌المللی 264
8-6: بحث: فرهنگ از چه جهت مهم است 268
فصل نهم: حکمرانی شرکتی تطبیقی 273
9-1: مقدمه 273
9-2-1: حکمرانی شرکتی 275
9-2-2: سنخ‌شناسی بانکمحور در مقابل بازارمحور 277
9-2-3: سنت‌های حقوقی 279
9-3: تفاوت میان نظام‌های حمایت از سرمایه‌گذار 281
9-3-1: تبیین‌ها 281
9-3-2: تفاوت بین حقوق سهامداران و اعتباردهندگان 285
9-3-3: تفاوت در ضمانت اجرا 289
9-3-4: پیامدها 291
9-4: از خاستگاه حقوق تا فرهنگ 292
9-4-1: بهینگی و تفسیرهای صفرویکی از فرهنگ و خاستگاه حقوق 292
9-4-2: نظام‌های ارزشی، بهینگی محلی و نظام‌های حکمرانی شرکتی 296
9-5: نقد ادبیات حقوقی و مالی 299
9-5-1: همگرایی بین خانواده‌های حقوقی 300
9-5-2: همگرایی عملکردی 302
9-5-3: قوم‌مداری 304
9-6: بحث 305
9-6-1: بهینگی ارزش‌ها 305
9-6-2: برون‌زایی در مقابل درون‌زایی 308
بخش سوم: ارزیابی
فصل دهم: بحث 313
10-1: مقدمه 313
10-2: فردگرایی اقتصادی در مقابل جمع‌گرایی فرهنگی 314
10-2-1: صف‌آرایی نظری 315
10-2-2: چالش‌های روشی: تعامل بین سطوح 318
10-3: ساختارهای برون‌زا در مقابل کنشگران عقلانی 320
10-3-1: صف‌آرایی نظری 321
رویکردهای بدیل در خصوص مسئله 323
10-3-2: چالش‌های روشی: تسلسل نامتناهی 324
10-4: جهان‌شمولی اقتصادی و اقتضای فرهنگی 328
10-4-1: صف‌آرایی نظری 328
10-4-2: چالش‌های روشی: اهمیت تفاوت‌های فرهنگی در چیست؟ 336
10-5: بُعد سیاسی- اقتصادی 339
10-6: نتیجه‌گیری 342
منابع 347
نمایه 395
واژه‏نامه انگلیسی به فارسی 401
واژه‏نامه فارسی به انگلیسی 411