برچسب ها: زبان چینی -- راهنمای آموزشی -- فارسی‌زبانان Chinese language‪ -- Study and teaching -- Persian speakers زبان چینی -- راهنمای آموزشی – خارجیان Chinese language -- Study and teaching -- Foreign speakers زبان چینی -- خود‌آموز Chinese language -- Self-instruction

آموزش جامع زبان چینی= 汉语教程第一册

1,200,000 ریال 1,500,000
مجموعه کتاب‏های آموزش جامع زبان چینی که از زمان انتشار اولین نسخۀ آن در در چین توسط بسیاری از دانشگاه‏های معتبر چین و خارج از آن به عنوان کتاب درسی انتخاب شده است با زبانی ساده کمک شایانی به یادگیری زبان چینی دانشجویان سراسر گیتی نموده است. با استفاده از این کتاب مهارت زبانی دانشجویان در گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن و بر اساس آموزش آواشناسی، دستور زبان، واژگان و سایر عناصر این زبان و پرورش توانایی استفاده از زبان چینی در مکالمات و مراودات روزمره رشد چشمگیری خواهد داشت.
در این مجموعه، واژگان، توضیحات تکمیلی هر درس و توضیحات جدید دستور زبان در خدمت یادگیری متن درس است. هدف نهایی نویسندگان کتاب، یادگیری دستور زبان در کنار بهبود مهارت‏های دانشجویان در گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن و توانایی استفاده از زبان چینی در ارتباطات اجتماعی از طریق روش‏های آموزشی ترکیبی از قبیل خواندن متن، بلند خوانی، حفظ کردن متن و نوشتن است. بایستی از نهایت توان در طول برگزاری کلاس استفاده شود تا بتوان دانشجویان را به شنیدن، خواندن و صحبت کردن در مورد موضوع متن تشویق کرد.
درس1: 我比你更喜欢音乐
متن درس 1
(一)北京比上海大吧 1
(二)我比你更喜欢音乐 2
واژگان جدید 2
نکات 4
(二)我还是喜欢古典音乐 4
(三)这几年变化很大 5
(四)上海的气温比北京高得多 5
دستور زبان 5
(一)比较句 5
(二)数量补语 9
(三)感叹句 10
تمرینات 11
درس2: 我们那儿的冬天跟北京一样冷
متن درس 21
(一)我们那儿的冬天跟北京一样冷 21
(二)我跟你不一样 22
واژگان جدید 22
نکات 24
(一)好了 24
(二)我只是对历史感兴趣 24
دستور زبان 24
(一)比较句:跟…… 一样/不一样 24
(二)不但……而且 27
تمرینات 27
درس3: 冬天快要到了
متن درس 37
(一)快走吧,要上课了 37
(二)我姐姐下个月就要结婚了 38
واژگان جدید 38
نکات 40
(一)……着呢 40
(二)都……了 40
(三)着什么急 41
(四)该换电池了 41
(五)有什么好事啦 41
دستور زبان 42
(一)变化的表达:语气助词“了” (2) 42
(二)动作即将发生 43
(三)状语与结构助词“地” 44
(四)无主语句 44
تمرینات 45
درس4: 快上来吧,要开车了
متن درس 51
我给您捎来了一些东西 51
(二) 快上来吧,要开车了 52
واژگان جدید 53
نکات 54
(一)小林 54
(二)你不是到台湾开教学研讨会取乐吗? 55
(三)慢走 55
(四) 还麻烦你跑一趟 55
(五)不回来的同学跟我说一声 55
دستور زبان 56
تمرینات 57
درس5: 我听过钢琴协奏曲《黄河》
متن درس 65
(一)我吃国中药 65
(三) 我听过钢琴协奏曲《黄河》 66
واژگان جدید 67
نکات 69
(一) 黄河 69
(二)《梁祝》 69
(三)极了 70
(四)我一次病也没得过 70
(五) 好借好还,再借不难 70
دستور زبان 71
(一)经历和经验的表达 71
(二)动作行为进行的数量:动量补语 72
(三)序数的表达 74
تمرینات 74
درس6: 我是跟旅游团一起来的
متن درس 81
(一)我是跟旅游团一起来的 81
واژگان جدید 83
نکات 84
(一)孔子(551 BC ~ 479 BC) 84
(二)马马虎虎 84
(三)老外 85
دستور زبان 85
(一)是……的 85
(二)一……就…… 86
(三)程度的表达:形容词重叠 87
تمرینات 87
درس7: 我的护照你找到了没有
متن درس 97
(一)我的护照你找到了没有 97
(二)我是球迷 97
واژگان جدید 98
نکات 100
(一)我找了半天也没找着 100
(二)我看球迷一个个都有点儿不正常 100
دستور زبان 101
(一)主谓谓语句(2) 101
(二)结果补语:在、着(zháo)、好、成 101
تمرینات 103

درس8: 我的眼镜摔坏了109
متن درس 109
(一)我们的照片洗好了 109
(二)我的眼镜摔坏了 110
واژگان جدید 111
نکات 112
(一)不怎么样 112
(二)颜色深了一点儿 112
(三)别提了 112
(四)差(一)点儿 113
(五)今天倒霉得很 114
دستور زبان 114
(一) 被动意义的表达:被动句 114
(二)量词重叠 115
(三)一年比一年 115
تمرینات 116
درس9: 钥匙忘拔下来了
متن درس 123
واژگان جدید 124
دستور زبان 127
动作趋向的表达:复合趋向补语 127
تمرینات 130
درس10: 会议厅的门开着呢
متن درس 139
(一) 会议厅的门开着呢 139
(二)墙上贴着红双喜字 140
واژگان جدید 141
دستور زبان 142
动作或状态的持续:动词+着 142
تمرینات 144

附录:部分练习参考答案 151
词汇表 155