برچسب ها: رویان‌شناسی--‏‫ راهنمای آموزشی (عالی)‬‬‬‬‬‬‬ Embyrology‏‫‭ -- Study and teaching (Higher) زیست‌شناسی -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Biology -- Study and teaching (Higher)

مبانی جنین‏ شناسی جانوری

1,600,000 ریال 2,000,000
کتاب حاضر دربرداندۀ مجموعه‏ای از مباحث پایۀ علم جنین‏شناسی جانوری با توجه به یافته‏های جدید است. در تدوین این کتاب به سرفصل دروس کارشناسی مربوط به دانشجویان زیست‏شناسی توجه شده است؛ ولی کتاب برای استفادۀ دانشجویان رشته‏های علوم پایۀ پزشکی نیز مفید است. به این ترتیب، کتاب حاضر می‏تواند منبعی ارزشمند برای استفادۀ همۀ این عزیزان در طول تحصیل و نیز آمادگی برای آزمون‏های تحصیلات تکمیلی باشد.
فصل اول: معرفی علم جنین‏شناسی 1
مروری کوتاه بر سیر تاریخی علم جنین‏شناسی 1
جنین‏شناسی 7
تعریف چند اصطلاح 8
تقسیم‏بندی انواع سلول‏ 13
دسته‏بندی سلول‏ها از نظر توان تمایزی 14
فصل دوم:چرخۀ جنسی در پستانداران 15
چرخۀ استروس 15
چرخۀ استروس در پستانداران: شباهت‏ها و تفاوت‏ها 17
چرخۀ جنسی در پریمات‏ها 18
هورمون‏های مؤثر در کنترل تولیدمثل در پستانداران 21
عوامل گنادی مؤثر در کنترل تولیدمثل در پستانداران 22
تنظیم هورمونی تولیدمثل در جنس نر 25
فصل سوم: گامت‏زایی 27
پیدایش سلول‏های جنسی و مهاجرت آن‏ها به گنادها 28
تنظیم مولکولی تکوین PGCs 32
تکثیر سلول‏های زایا در گناد با تقسیم میتوز 33
کاهش تعداد کروموزوم‏ها به نصف تعداد اولیه با تقسیم میوز 34
مراحل تقسیم میوز 35
تقسیم اول میوز 35
تقسیم دوم میوز 39
تنظیم ورود سلول‏های زایای بدوی به میوز 39
اسپرم‏زایی 42
اسپرمیوژنز 45
سلول‏های سرتولی 48
تخمک‏زایی 48
تخمک‏زایی در مگس سرکه 51
تخمک‏زایی در ماهی‏های استخوانی 52
تخمک‏زایی در دوزیستان 58
تخمک‏زایی در پرندگان 60
تخمک‏زایی در پستانداران 65
تخمک‏زایی پیش از تولد 65
تخمک‏زایی پس از تولد 66
جسم زرد و جسم سفید 69
انواع تخمک بر اساس مقدار زرده 70
انواع تخمک بر اساس نحوۀ توزیع زرده 70
انواع اشکال ذخیرۀ زرده 72
فصل چهارم: لقاح 73
مراحل لقاح 74
لقاح در توتیای دریایی 75
ساختار تخمک توتیای دریایی 75
لقاح در پستانداران 84
ظرفیت‏پذیری اسپرم 85
مراحل لقاح در پستانداران 85
بکرزایی 90
فصل پنجم:تسهیم و تشکیل بلاستولا 93
الگوی تسهیم 96
تسهیم در حلزون‏ها 98
نقشۀ سرنوشت در حلزون 101
تخصصی شدن سلول و لوب قطبی 102
تسهیم و تشکیل بلاستولا در توتیای دریایی 103
تشکیل بلاستولا 105
نقشۀ سرنوشت توتیای دریایی 106
تسهیم و تشکیل بلاستولا در نماتد Caenorhabditis elegans 108
تخصصی ‏شدن بلاستومرها در C. elegans 109
تسهیم و تشکیل بلاستولا در حشرات 111
مرحلۀ گذر میان‏بلاستولایی در دروزوفیلا 113
تسهیم و تشکیل بلاستولا در آمفیوکسوس 113
تسهیم و تشکیل بلاستولا در دوزیستان 115
مرحلۀ گذر میان‏بلاستولایی در دوزیستان 118
نقشۀ سرنوشت در دوزیستان 118
تسهیم و تشکیل بلاستولا در ماهی‏ها 120
تسهیم و تشکیل بلاستولا در پرندگان 123
تسهیم و تشکیل بلاستولا در پستانداران 126
انواع بلاستولا 131
فصل ششم: گاسترولاسیون و تشکیل لایه‏های زاینده 133
انواع حرکات گاسترولاسیون 135
نقشۀ سرنوشت 137
گاسترولاسیون در حلزون 139
گاسترولاسیون در توتیای دریایی 140
گاسترولاسیون در نماتد Caenorhabditis elegans 144
گاسترولاسیون در حشرات (دروزوفیلا) 146
گاسترولاسیون در آمفیوکسوس 150
سازمان‏دهندۀ اسپمان 156
گاسترولاسیون در گورخرماهی 156
گاسترولاسیون در پرندگان 161
گاسترولاسیون در پستانداران 166
تشکیل محورهای بدن 167
تشکیل محورهای بدن مگس سرکه 169
تشکیل محور قدامی - خلفی در مگس سرکه 170
تشکیل محور پشتی - شکمی در مگس سرکه 173
تشکیل محورهای بدن در دوزیستان 174
تشکیل محور پشتی - شکمی در دوزیستان 175
تشکیل محور قدامی - خلفی در دوزیستان 177
تشکیل محور راست- چپ در دوزیستان 180
تشکیل محورهای بدن در پستانداران 180
تشکیل محور قدامی - خلفی در پستاندارن 181
تشکیل محور پشتی - شکمی در پستانداران 183
تشکیل محور راست - چپ در پستانداران 184
فصل هفتم: اندام‏زایی 185
مشتقات لایۀ زایندۀ اکتودرم 185
تکوین سیستم عصبی مرکزی 186
بسته شدن لولۀ عصبی 189
پیدایش سلول‏های تاج عصبی 190
عصب‏زایی ثانویه 191
تمایز لولۀ عصبی 192
مشتقات لایۀ زایندۀ مزودرم 193
مزودرم کنارمحوری 195
تمایز سومایت 197
مزودرم حدواسط و مزودرم صفحه‏‏جانبی 197
تشکیل رگ‏های خونی و سلول‏های خونی 199
مشتقات لایۀ زایندۀ اندودرم 200