برچسب ها: عمران روستایی -- ایران -- سیاست دولت Rural development -- Government policy -- Iran توسعه پایدار -- ایران Sustainable development -- Iran روستاها در توسعه -- ایران Villages in development -- Iran عمران روستایی -- سیاست دولت Rural development -- Government policy

تحلیل نظام حکمروایی و سیاست‌گذاری توسعه نواحی روستایی ایران

1,280,000 ریال 1,600,000
این کتاب در شش فصل تنظیم شده است. در فصل نخست: تعاریف و کلیات؛ فصل دوم: اصول حکمروایی در نواحی روستایی؛ فصل سوم: تجارب حکمروایی و سیاست‌گذاری نواحی روستایی در جهان و جایگاه آن در اسناد بالادستی قبل و بعد از انقلاب اسلامی؛ فصل چهارم: مکتب‏ها و نظریات مرتبط با حکمروایی و مدیریت محلی؛ فصل پنجم: بازیگران مدیریت روستایی در سطوح مختلف و نقش آن‌ها در نظام حکمروایی و سیاست‌گذاری نواحی روستایی؛ فصل ششم: عوامل بازدارنده و پیش‏برنده تحقق نظام حکمروایی و سیاست‌گذاری خوب در نواحی روستایی و شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نواحی روستایی ایران و همچنین، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و بررسی و تحلیل آمده است.
مقدمه ‌أ
فصل اول: تعاریف و کلیات 1
مقدمه 1
روستا 2
حکمروایی 2
حکمروایی روستایی 3
حکمروایی فضایی 4
مدیریت محلی 5
سیاست‌گذاری 7
توسعه ‏ 8
توسعه روستایی ‏ 9
سیاست‌های توسعه ‏ 10
توسعه پایدار روستایی ‏‏ 11
مدیریت روستایی ‏‏ 17
فصل دوم: اصول حکمروایی و سیاست‌گذاری در نواحی روستایی 21
مقدمه 21
سیاست‌گذاری برای مدیریت نواحی روستایی 22
نگاه جدید به حکمروایی و سیاست‌گذاری روستایی 23
اصول حکمروایی و سیاست‌گذاری نواحی روستایی‏ 24
1- قانونمحوری 27
2- مسئولیتپذیری 27
3- پاسخ‏گویی 27
4- شفافیت 28
5- اجماعمحوری (توافق جمعی) 29
6- مشارکت 29
7- عدالتمحوری 29
8- کارایی و اثربخشی 30
ابعاد حکمروایی 31
شاخص‌های حکمروایی 34
1-حکمروایی خوب 36
2-حکمروایی بد 39
کاربرد مدل‏های سیاستگذاری عمومی در برنامهریزی روستایی 40
ارتباط سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی 43
آینده‌پژوهی و جغرافیا 43
فصل سوم: تجارب حکمروایی و سیاست‌گذاری نواحی روستایی در جهان و جایگاه آن در اسناد بالادستی قبل و بعد از انقلاب اسلامی 47
مقدمه 47
وضعیت حکمروایی و مدیریت محلی در جهان 48
تجارب حکمروایی و سیاستگذاری نواحی روستایی در جهان 48
الگوهای حکمروایی و سیاست‌گذاری روستایی در جهان 50
1- الگوی حکمروایی و سیاست‌گذاری روستایی کشور هندوستان 50
2- الگوی حکمروایی و سیاست‌گذاری روستایی کشور چین 51
3- الگوی حکمروایی و سیاست‌گذاری روستایی کشور استرالیا 53
4- الگوی حکمروایی و سیاست‌گذاری روستایی کشور تایلند 53
5- الگوی حکمروایی و سیاست‌گذاری روستایی کشور کره جنوبی 54
الگوهای حکمروایی و مدیریت محلی در جهان 57
1- مدل شورا- شهردار 57
2- مدل رهبری جمعی 58
3- مدل رهبری توسط کمیسیون 58
4- مدل شورا- مدیر 59
آموزههای اساسی از تجارب عملی رهیافت حکمروایی روستایی در جهان برای مدیریت روستایی 60
حکمروایی و مدیریت محلی در ایران 62
1- مدیریت محلی تا پیش از مشروطیت 63
2- از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم 64
3- از جنگ جهانی دوم تا اصلاحات ارضی 65
4- از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 66
5- پس از انقلاب اسلامی تاکنون 66
جایگاه نظام حکمروایی و سیاست‌گذاری نواحی روستایی در اسناد بالادستی 70
شوراهای اسلامی 73
1-شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 75
2-وظایف شوراها 76
دهیاری 78
وظایف دهیاری‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 79
ارتباط متقابل شورا و دهیاری 81
حکمروایی در برنامه‌های توسعه ایران 82
حکمروایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 84
فصل چهارم: مکتب‏ها و نظریات مرتبط با حکمروایی و مدیریت محلی 87
مقدمه 87
مکتب‏ها و نظریات مرتبط با حکمروایی و مدیریت محلی 87
1-نگرش سیستمی 87
2-نظریه اقتضایی 89
3-نظریه مبارزه پویا 90
4-نظریه نهادگرایی یا نهادسازی 91
5-نظریه مدیریت مشارکتی 92
6-نظریه توانمندسازی روستایی 93
7- نظریه توسعه ظرفیتی 95
8- نظریه مدیریت محیطی و مدیریت راهبری 96
رویکردهای سنجش حکمروایی محلی 99
1-رویکرد جامع ارزیابی حکمروایی محلی 99
2-رویکرد مبتنی بر نظر شهروندان 99
3-رویکردهای مبتنی بر نظر نهادهای حکومتی و دولتی 99
فصل پنجم: بازیگران مدیریت روستایی در سطوح مختلف و نقش آن‌ها در نظام حکمروایی و سیاست‌گذاری نواحی روستایی 101
مقدمه‏ 101
1- دولت و نقش آن در فرآیند حکمروایی محلی 103
2- نقش بخش خصوصی در فرآیند مدیریت محلی 103
3- نقش مردم در فرآیند حکمروایی محلی 104
فصل ششم: عوامل بازدارنده و پیش‌برنده تحقق نظام حکمروایی و سیاست‌گذاری خوب در نواحی روستایی 105
مقدمه 105
عوامل بازدارنده و پیش‌برنده تحقق نظام حکمروایی و سیاست‌گذاری خوب در نواحی روستایی 106
تحلیل حکمروایی و نظام سیاست‌گذاری در ایران و بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نواحی روستایی 110
1-روستائیت 114
2-تاریخمندی 115
3-محیط به‌مثابه عامل مؤثر و فرم حاصل از سیاست‌ها 116
4-نقش فرهنگ در سیاست‌گذاری و مدیریت نواحی روستایی 116
5-تأثیر و اهداف اقتصادی سیاست‌ها 116
6-جایگاه مشارکت در سیاست‌گذاری و مدیریت جوامع روستایی 117
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 119
منابع و مآخذ 127